उत्तरसूची

मुख्य परीक्षा 22-5- 2022 (FINAL EXAM) उत्‍तरसूची (ANSWER KEY) –

1ST PAPER with ANSWERप्रश्न क्रमांक 2 , 20, 74 या तीन प्रश्नांची सर्व विद्यार्थ्यांना 6 गुण देण्यात आले आहेत.
2ND FINAL PAPER WITH ANSWERप्रश्न क्रमांक 45 चे सर्व विद्यार्थ्यांना 2 गुण देण्यात आले आहेत.
3rd FINAL PAPER WITH ANSWERप्रश्न क्रमांक 28, 57, 129, 131 या चार प्रश्नांची सर्व विद्यार्थ्यांना 8 गुण देण्यात आले आहेत.
4th FINAL PAPER WITH ANSWERप्रश्न क्रमांक 47 , 73, 128 या तीन प्रश्नांची सर्व विद्यार्थ्यांना 6 गुण देण्यात आले आहेत.
6th FINAL PAPER WITH ANSWERप्रश्न क्रमांक 121 व 135 या दोन प्रश्नांची सर्व विद्यार्थ्यांना 4 गुण देण्यात आले आहेत.
7th FINAL PAPER WITH ANSWERप्रश्न क्रमांक 73 व 128 या दोन प्रश्नांची सर्व विद्यार्थ्यांना 4 गुण देण्यात आले आहेत

Comments are closed.